Kvalitetsarbete

Patientenkäter

Patienternas erfarenheter och synpunkter är mycket viktiga underlag i vårt utvecklings- och förbättringsarbete. City Psykiatrin genomför därför återkommande mätningar av patientupplevd kvalitet. I dessa mätningar använder vi i urval samma frågor som den enkät SKL (Sveriges kommuner och landsting) genomför.

Patientenkäten ger patienterna möjlighet att berätta om och betygsätta sina erfarenheter. Frågorna handlar bland annat om bemötande, delaktighet, förtroende och information.

Behandlingsresultat

I syfte att kunna mäta behandlingsresultat använder City Psykiatrin GAF-skattning.

GAF-skattning står för Global Assessement of Functioning och mäter patientens symptom och funktion. Resultatet innebär värdefull grund för kvalitetsförbättringar, men utgör även enkla mått för individuell behandlingskontroll.